Vasile Ciomoş

Dr. Ec. Preşedinte al Asociaţiei Române a Apei

Director al Biroului IWA Dunăre‑Marea Neagră

7 octombie 1956 – 13 august 2013

 

D-l Vasile Ciomoş a avut o experinţă bogată în managementul serviciilor de interes public, cu accent pe serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare, în managementul dezvoltării instituţionale şi în conceperea şi în sprijinirea programelor de îmbunătăţire financiară şi operaţională. D-l Vasile Ciomoş a fost doctor în economie, specialitatea Management, titlu obţinut ca urmare a susţinerii tezei intitulate “Contribuţii privind cercetarea, proiectarea şi implementarea managementului activităţilor urbane în România”, în anul 2000, la Universitatea de Vest din Timişoara. Vasile Ciomoş a asistat sectorul de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare din România în calitate de factor de facilitare a dezvoltării şi implementării programelor de investiţii majore, care au condus la modernizarea furnizării acestor servicii la nivelul din ziua de azi; amintim aici programele: Municipal Utilities Development Programme – MUDP I şi II, Instrument for Structural Policies for Pre-Accession – ISPA, Small and Medium Towns Infrastructure Development Programme – SAMTID, program care a pus bazele apariţiei operatorilor regionali şi Planul de Dezvoltare Operaţională – POS Mediu.

Cariera profesională
Vasile Ciomoş a avut o experienţă de peste 25 de ani de muncă în dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare din România, implicându-se în toate aspectele strategice ale acestui sector, servicii care evoluează într-un mediu economic nesigur, caracteristic Europei Centrale şi de Est. Experienţa sa a vizat, în special, analiza strategică şi viziunea dezvoltării sectorului de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare la nivel de ţară şi facilitarea creşterii nivelului de know-how la nivel de operator. La începutul carierei sale, în perioada 1980 – 1990, d-l Ciomoş a ocupat funcţii cu niveluri crescânde de responsabilitate în cadrul Grupului Întreprinderilor de Gospodărie Comunală şi Locativă – GIGCL, până la funcţia de Director Comercial. În acest context, d-l Ciomoş a fost responsabil cu implementarea şi, mai târziu, gestiunea şi controlul activităţii contabile. În funcţia de Director Comercial, d-l Ciomoş a fost responsabil, în special, cu managementul stocurilor, al producţiei, al contractării şi al facturării.În perioada 1991-1993, d-l Ciomoş a ocupat funcţia de Director General al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca şi a fost responsabil de managementul, operarea, controlul şi dezvoltarea serviciilor de încălzire centralizată pentru consumatorii de la nivel de municipiu.În anul 1993, d-l Ciomoş a fost numit Director în Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului – MLPAT, poziţie ocupată până în anul 1995 şi în baza căreia a fost responsabil de definirea strategiei de dezvoltare a serviciilor de interes public.Începând cu anul 1995, d-l Ciomoş a fost implicat în implementarea Programului de Dezvoltare a Utilităţilor Municipale – MUDP. D-l Ciomoş a organizat şi participat la workshop-uri, seminarii şi sesiuni de training pe teme variate, pornind de la aspecte privind mediul, agregarea utilităţilor municipale, achiziţiile publice, instituţionalizarea creditului municipal şi îmbunătăţirea capacităţii de creditare a autorităţilor locale. În perioada 1995-2001, d-l Ciomoş a fost Co-team Leader, din partea Asociaţiei Române a Apei, în cadrul programului MUDP II, cu responsabilităţi în managementul global al proiectului, cu focusare pe realizarea indicatorilor financiari ai programului, regionalizarea operatorilor municipali şi proiectele de training al personalului
În perioada 2001-2003, d-l Ciomoş a ocupat funcţia de Director General în Ministerul Administraţiei Publice şi a fost responsabil de dezvoltarea Strategiei şi a Planului Naţional de Dezvoltare a Serviciilor Municipale şi a programelor de investiţii adiacente, care au avut ca scop reabilitarea şi extinderea infrastructurii, atragerea de fonduri şi asistarea autorităţilor locale în implementarea proiectelor de investiţii.D-l Ciomoş a fost expert în domeniul administraţiei publice şi a fost implicat în toate programele de investiţii din sectorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare, susţinând descentralizarea reponsabilităţilor către autorităţile locale. D-l Ciomoş a conceput, a sprijinit şi a iniţiat programul S.A.M.T.I.D. (Small and Medium Towns Infrastructure Development Programme) finanţat de UE, BEI şi BERD, precum şi Programul de Dezvoltare Rurală, finanţat de Banca Mondială.Vasile Ciomoş s-a implicat în activitatea realizată de către Asociaţia Romănă a Apei, încă de la înfiinţarea ei, în anul 1995 şi a ocupat funcţia de preşedinte al ARA începând cu anul 2002, funcţie în care a fost reales până în anul 2013.Din poziţia de preşedinte, Vasile Ciomoş a promovat reformele instituţionale, participând la elaborarea Strategiilor naţionale şi a Planurilor de acţiune; de asemenea, a promovat activitatea tehnică şi ştiinţifică în sectorul de alimentare cu apă din România, a coordonat activitatea Comisiilor de specialitate ARA, a Comitetelor Teritoriale, apariţiile publicistice ale RomAqua, buna desfăşurare a ExpoApa, studiile de benchmarking la nivel de sector şi o serie de întruniri de schimb de bune practici şi de dezvoltare a cooperării internaţionale a operatorilor regionali.
Activitatea internaţională
Vasile Ciomoş s-a implicat foarte mult şi în extinderea activităţii IWA în regiune, devenind membru în Board of Directors IWA, în anul 2008 şi preşedinte al IWA – Biroul Regional Dunăre-Marea Neagră. În poziţia de Director al Biroului regional IWA, d-l Ciomoş a facilitat şi a sprijinit dialogul între reprezentanţii sectorului de alimentare cu apă din regiunea CEE, mai ales între România, Bulgaria, Ungaria, Macedonia, Serbia şi Republica Moldova. D-l Ciomoş a avut o colaborare fructuoasă şi cu Global Water Partnership – GWP şi a fost membru al Asociaţiei Europene a Resurselor de Apă –EWRA (European Water Resources Association). A organizat Conferinţele IWA Water Loss 2007 şi IWA Young Water Professionals 2013.
Activitatea publicistică
Activitatea sa publicistică cuprinde: participarea la elaborarea de documente strategice la nivel national şi numeroase articole de specialitate, profesionale şi de cercetare şi calitatea de coautor la cărţi de specialitate, dintre care amintim aici: „Managementul investiţiilor” (2008), editura Pro-Universitaria, Bucureşti, “Ghidul evaluatorului de mediu” (2008), editura Economică, “Manualul pentru Managementul proiectelor”, elaborat în cadrul PHARE “Identificarea proiectelor bancabile în domeniul mediului din România” şi a fost coordonator la elaborarea unor ghiduri şi manuale în cadrul proiectelor pe care le-a condus. De asemenea, d-l Ciomoş a luat parte la numeroase conferinţe profesionale şi ştiinţifice din România şi din străinătate şi a publicat articole de cercetare în reviste ştiinţifice. Dintre acestea, amintim numeroasele articole publicate în următoarele reviste: “Economie şi Administraţie Locală”, “Water 21”, “IWA Year Book”, “Romaqua”, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative şi numeroase comunicări ştiinţifice în ţară şi străinatate.
Activitatea academică
D-l Ciomoş a deţinut calitatea de lector la Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti şi la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii Babeş – Bolyai din Cluj-Napoca şi, ulterior, funcţia de conferenţiar în cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Facultatea de Finanţe-Bănci Bucureşti şi Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca.De asemenea, d-l Ciomoş s-a implicat în proiecte de cercetare, dintre care amintim: „Architecture for the knowledge management in the environment, care are ca scop dezvoltarea durabilă pe regiuni şi „A-Port – National portal: methodologies, indicators and tools for permanent measurement of customers’ satisfaction with the water supply and sewerage services’ quality”.
Recunoaştere
D-l Ciomoş a fost invitat să participe la discuţii şi la mese rotunde la o serie de conferinţe internaţionale organizate de: International Water Association, Global Water Intelligence, Office International de l’Eau şi alte instituţii şi asociaţii. Meritele deosebite ale d-lui Ciomoş au fost recunoscute şi prin introducerea acestuia în cadrul “Enciclopediei personalităţilor in România”, editura Hübners Who is Who, 2007.